Bayilik Sözleşmesi

Bayilik Sözleşmesi

BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR:

MADDE 1:

Bir tarafta Üretici      

KUKUROĞLU GIDA

KİMYA TEKSTİL PAZ. VE DIŞ TİC

TEL:0 258 213 68 00 (pbx )

FAX:0 258 213 69 77

mailto: info@technolog.com.tr

ADR: İnönü cad no119/C   DENİZLİ

a)      Ana Bayii:  …………………………………..

Adres: …………………………………..

Tel: …………………………………..

Gsm: …………………………………..

      Mail: …………………………………..

Vergi Dairesi: …………………………………..Vergi no: …………………………………..

Ana Bayii        (…………………………………..)      olarak bu sözleşmeyi akdetmişlerdir.

 

SÖZLEŞMENİN KONUSU:

MADDE 2:

    KUKUROĞLU PAZ. VE DIŞ TİC ile …………………… il ana kurumsal bayii ………………………………….. ın ticari ve hukuki ilişkilerinin koşulları düzenlenmektedir.

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

MADDE 3:

A-    Firmanın Hak ve Yükümlülükleri:

1)      Firma; ürünün Türkiye genelinde tanıtımı ve reklamı için gereken çabayı gösterecektir. İlgili internet reklâmı vs. yolardan gelen ürün talepleri bayiliğin başladığı tarihten itibaren bayiye yönlendirilecektir.

2)      Firma, bayice istenilen miktardaki malı, elinde var ise 3 iş günü içerisinde teslim edecektir. Eğer elinde mevcut değil ise 10 iş günü içerisinde herhangi bir mücbir sebep olmadığı takdirde (sel, afet, deprem, gümrük mevzuatı değişikliği vb. gibi) teslim edecektir.

3)      Malların nakliyesine ilişkin ücretler Bayii’ye aittir. Bayi siparişlerini istediği herhangi bir kargo firması ile talep etme hakkına sahiptir.

4)      Bayii’e gönderilen malların ayıplı olup olmadığını Bayii kontrol edecek ve ayıplı mal bulunduğu takdirde en geç teslim tarihinden itibaren 15 gün içerisinde firmaya yazılı olarak beyan edecek. Aksi takdirde gönderilen bütün malların ayıpsız olduğunu Bayii peşinen kabul etmiş sayılır.

5)      Bayinin her hangi bir üründe mazeret beyan etmeksizin kargo bedelleri bayi tarafından karşılanmak koşulu ile 45 gün içerisinde değişim hakkı bulunmaktadır. Bu kapsamda Technolog sihirli mendil serisi ürünlerinde değişim bire bir ürün değişimi şeklinde yapılacaktır. Technolog sihirli mendil serisi ürünler, mikrofiber bezler ile değişim yapılacak ise standart toptan bedeller üzerinden hesaplanacaktır.

6)      Firma, bayilik sözleşmesinin devam ettiği süreçte, kendisine gelen talepleri bayiye yönlendirmek mecburiyetindedir. Bayi, firmaya ait oto bakım gurubu  tüm Technolog markalı ürünlerin bölge bayii dir.

 

B- Ana Bayiinin Hak ve Yükümlülükleri:

a)      Bayi, sözleşme süresince benzeri ürünlerin satışını, tanıtımı ve bayiliğini yapamaz.

b)      Bayi, mamulün satışı ve tanıtımı için, basiretli bir tacirin göstermesi gereken özen ve ihtimamı gösterecektir.

c)      Üretici firmanın bayilikten başlıca beklentisi ürünün bulunurluğudur. Bu nedenle bayii, bölgesindeki akaryakıt istasyonları için süre maddesinde belirlenen oranlarda ürün bulunurluğunu sağlamakla mükelleftir.  

d)      Bayii, ancak üretici firmanın bilgisi dahilinde bölgesi dışında satış yapma hakkına sahiptir. Üretici firmanın bilgisi haricinde yapılan bölge ihlalleri bayilik iptal nedenidir.

e)      Bayii yetki bölgesinde satış yapan tedarikçi, alt bayii konumundaki katılımcıların satışını organize veya men etme hakkına sahiptir. Üretici firma bu tür durumlarda taraf yada muhatap değildir.

 

 

BAYİLİK MADDİ ÖN KOŞULU:

MADDE 4:

a)      İllerde sözleşmenin akdedilmesinin ön koşulu olarak öncelikle bayii ……. TL + KDV ürün bedelini nakit olarak Firma’ya veya Firmanın göstereceği hesaba yatıracaktır.

 

BÖLGE:

MADDE 5:

İş bu SÖZLEŞME (…………..  İLİ VE İLÇELERİ  )  içindir.

 

 

SÜRE:

MADDE 6:

a)      İş bu sözleşme ile  bayilik süreci ……….. TL+ KDV lik ürün alımı ile başlar. Daha sonra aylık olarak …… TL + KDV lik ürün alımı ile devam eder.

b)      Bayi,  üretici firmaya taahhüt ettiği periyotta ürün çekimine devam etmesi halinde  işbu sözleşme 1 yıl süreyle devam devam eder.

FİYAT:

MADDE 7:

a)      Ürünlerin, toptan fiyat ve perakende fiyatları üretici firma tarafından belirlenir. Bayii, üretici firmanın bilgisi olmaksızın toptan ve perakende satış fiyatlarında değişiklik yapamaz. Üretici firma fiyat koşulları, sözleşme ekinde ( EK-1 ) detaylı olarak belirtilmiştir.

b)      Firma, fiyat ve satış koşulları değişikliği olduğu takdirde, uygulama tarihinden en az 15 gün önceden Bayii’ ye bildirmekle yükümlüdür.

 

ÖDEME:

MADDE 8:

Sözleşme hükümleri saklı kalmak kaydıyla bayi aldığı malların bedelinin % 100 ’nü peşin ödeyecektir.

MAL İADESİ:

MADDE 9:

a)      Bayii’ce alınan malların iadesi, ayıplı mal olmadığı sürece -ki, koşulları sözleşmenin 3. Maddesi’nin A Fıkrası’nın 4. bendine uymak koşuluyla- Firma’ca kabul edilmeyecektir. Bayii bunu sözleşme ile peşinen kabul etmiş sayılır. 

 

BAYİLERİN ALT BAYİ OLUŞTURMASI:

MADDE 10:

Alt bayi oluşturulması ile ilgili tüm hususlar Bayinin yükümlülüğündedir. Bayinin alt bayilileriyle ilgili tüm ticari çalışmaları kendi sorumluluğundadır. Firma, Bayi ile alt bayiler arasında doğacak herhangi bir anlaşmazlıkta taraf veya sorumlu değildir.

 

BAYİ VE ALT BAYİLERİN SORUMLUKLARI VE ZARARLARIN TAZMİNİ:

MADDE 11:

Bayii’nin veya Alt Bayii’nin kusurundan dolayı ortaya çıkabilecek ve üçüncü şahıslarca açılacak her türlü zarar veya ziyan taleplerine karşı, Firma sorumlu değildir. Sorumlu olunan konularda Denizli İcra Daireleri yetkilidir.

 

TEMSİL YASAĞI

MADDE 12:

Ana Bayii veya Alt Bayii bu sözleşme ile Firmayı, temsil edemeyeceği gibi, Firma adına hiçbir hukuki tasarrufta bulunamaz.

 

DEVİR VE TEMLİK:

MADDE 13:

Üretici firma ile yapılan sözleşmeler hiçbir suret ile üretici firmanın bilgisi dışında üçüncü bir gerçek veya hükmi şahsa kısmen veya tamamen devir ve temlik edilemez. Bayii, bayiliğini ancak üretici firmanın bilgisi dahilinde devir hakkına sahiptir. Devir yapılması halinde satış noktalarında bulundurulan ürünleri, maliyeti oranında yeni bayiliğe devredecektir. Üretici firma, yeni bayilik ile sözleşmesini yenileyecektir.

 

 

GİZLİLİK:

MADDE 14:

Sözleşmeye konu her iki taraf da yürürlükteki kanun,  yönetmelik ve mevzuatındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu sözleşmenin uygulanması dolayısıyla öğrendiği karşı tarafın hizmetleri, icraatı, mali durumu ve benzeri hususlar ile herhangi bir şekilde ilgili olan veya teknik mahiyetteki her hangi bir bilgiyi muhafaza edeceği ve koruyacağı ve idareci ve personelinin gizli ve sır olarak tutacağı ve herhangi bir kimseye açıklamayacağı hususunda taahhütte bulunur.

 

TEBLİGAT ADRESİ:

MADDE 15:

a)      Sözleşmede belirtilen mail ve adresler, tebligat adresidir.

b)      Adres değişikliği durumlarında bu değişiklikler yazılı olarak karşı tarafa derhal bildirilecektir.

 

TEMİNATIN İADESİ:

MADDE 16:

Sözleşme taraflarca veya tek yanlı olarak feshedildiği takdirde, bayinin firmaya verdiği teminatlar; var ise borcu mahsup edilip,  oluşturduğu alt Bayilerden almış olduğu teminatlardan kendisine kalan miktarın Firma’ya verilmesinden sonra iade edilecektir. Sözleşme’nin herhangi bir şekilde feshi durumunda Ana Bayii’nin Alt Bayi’den almış olduğu ve kendisine kalan teminat miktarını Firma’ya iade edecektir. Etmemesi durumunda Firma; her türlü hukuki dava ve icra takibi hakkına haizdir.

 

SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ:

MADDE 17:

Sözleşme koşulları ancak tarafların müşterek iradesiyle, yazılı olarak değiştirilebilir.

 

SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ:

MADDE 18:

a)      Taraflardan birinin, sözleşmenin herhangi bir koşuluna uymaması halinde

b)      Üretici firmaca sözleşmenin ifası mücbir sebeplerden dolayı imkânsız hale gelirse,

c)      Bayii aleyhine iflas kararı alınması veya Bayinin konkordato ilan etmesi Firma’nın onayını almadan sözleşmeyi temlik veya borçlarını ödemekte acze düşmesi,

d)      Bayini’nin Firma’nın itibarını zedeleyecek veya zararına ve aleyhine neden olacak hareketlerde bulunması,

e)      Bayii’nin görev ve yetkilerini kötüye kullanması,

f)       Firma’nın yazılı onayı alınmadan, Bayii’nin sözleşme ve sözleşme mevzuu işleri üçüncü şahıslara kısman veya tamamen devretmesi,

g)      Sözleşmenin devamı süresince, herhangi bir anlaşmazlığın mahkemece tespit edilmesi ve karara bağlanmasına rağmen, Bayii’nin bu karara uymaması, Bayii’nin sözleşme hükümlerine riayet etmekten imtina etmesi, sözleşme hükümlerine uymamakta ısrar etmesi ve taahhüdünü yerine getirmemesi,

h)      Bayii’ce ödeme amacıyla verilen herhangi bir çekin karşılığının bulunmaması ve akabinde düzeltme hakkının da kullanılmaması durumunda;

i)        Sözleşmeyi uzatmak istemeyen taraf, 1 ay önceden bildirmek suretiyle,

j)        Ayrıca , üretici firma sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkını saklı tutar.

Sözleşmenin feshedilmesi şartları ortaya çıkar, firma bu koşullar çerçevesinde dilediği takdirde sözleşmeyi fesih yoluna gidebilir. Ana Bayii bu durumda herhangi bir hak iddia etmeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

YETKİ MERCİİ:

MADDE 19:

Bu sözleşmede yer alan tüm hükümlerle ilgili olarak ihtilaf ve anlaşmazlık durumlarında taraflar anlaşmazlığın giderilmesi için gerekli çabayı göstereceklerdir. Anlaşmazlıkların karşılıklı görüşmeler yoluyla çözümlenmemesi durumunda bu sözleşmeden doğan her türlü ihtilaflarda DENİZLİ İcra Daireleri ve Mahkemeleri yetkilidir.

 

                                                                                                                 TARİH:  …./ ….. / 2013

 

 

                                                                                                                                   ……………

Etiketler: